Regulamin serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.vexteriam.com (dalej jako: „Vexteriam”, „Serwis Internetowy”).

Vexteriam jest przede wszystkim portalem społecznościowym ułatwiającym jego usługobiorcom organizowanie, uczestnictwo i umawianie się na wspólne wydarzenia. Vexteriam to także miejsce, w którym można umieszczać informacje o koncertach, imprezach i spotkaniach. Odnalezienie i przyłączenie się do danego wydarzenia ułatwia dostępna w Serwisie Internetowym intuicyjna wyszukiwarka.

Serwis Internetowy za pomocą jego funkcjonalności umożliwia zarówno umieszczenie w Serwisie Internetowym danego wydarzenia przez usługobiorcę, jak i dołączenie do niego przez innego usługobiorcę. Ogłoszenia o wydarzeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest organizatorem wypadów i wydarzeń, o których informacje zamieszczone są w Serwisie Internetowym przez usługobiorców.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Vexteriam, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Vexteriam


1) O NAS

 1. Właścicielem Vexteriam jest spółka JASTA LTD z siedzibą w Poole (adres siedziby: 3 High Street, Poole, BH15 1AB, Wielka Brytania i adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ); wpisaną do brytyjskiego rejestru Companies House pod numerem 09883068; oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@vexteriam.com (dalej jako: „Usługodawca”, „Wykonawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • CENNIK – cennik opłat za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności dostępnych w Vexteriam podany na stronie Serwisu Internetowego.
  • DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, działań i elementów Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym zamieszczony w zakładce „Pomoc” na stronach Serwisu Internetowego.
  • FIRMA – Usługobiorca będący (1) osobą fizyczną dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym z Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową albo będący (2) osobą prawną albo (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (nie będący w tym wypadku konsumentem) i korzystający z Vexteriam na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w Strona 1 z 7§ systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Opis funkcjonalności, działań i elementów dostępnych w ramach Konta wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Wypadach w Serwisie Internetowym.
  • PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  • SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, VEXTERIAM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://www.vexteriam.com.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Vexteriam.
  • USŁUGODAWCA – spółka JASTA LTD z siedzibą w Poole (adres siedziby i adres do doręczeń: 3 High Street, Poole, BH15 1AB, Wielka Brytania); wpisana do brytyjskiego rejestru Companies House pod numerem 09883068; oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@vexteriam.com.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  • WYPAD – wszelkiego rodzaju aktywność związana ze spędzaniem wolnego czasu organizowana przez Usługobiorców we własnym zakresie, w szczególności wyjazd, wypad, impreza, wakacje, a także wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne, o którym informacje zamieszczone są w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców
  • WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie w Serwisie Internetowym informacji o Wypadach zamieszczonych przez innych Usługobiorców

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z VEXTERIAM

 1. Vexteriam powstał aby ułatwić Usługobiorcom organizowanie Wypadów oraz przyłączanie się do Wypadów organizowanych przez innych Usługobiorców. SpotanWypad spełnia w tym wypadku funkcję elektronicznej tablicy informacyjnej o organizowanych Wypadach i umożliwia Usługobiorcą ich dodanie, wyszukanie oraz dołączenie do nich.
 2. Usługodawca Serwisu nie jest organizatorem Wypadów, o których informacje są zamieszczone w Serwisie Internetowym – organizatorem jest Usługobiorca zamieszczający informację o danym Wypadzie albo podmiot przez niego wskazany w opisie Wypadu. Podobnie warunki udziału w danym Wypadzie określane są przez Usługobiorcę zamieszczającego dany Wypad lub wskazanego przez niego organizatora. Vexteriam nie pośredniczy w organizowaniu Wypadu oraz w przekazywaniu ewentualnych płatności za udział w Wypadzie, w przypadku gdy jest on odpłatny.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Vexteriam w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  • Konto (Profil)
  • Newsletter oraz
  • Wyszukiwarka.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania, w tym dostępny jest w Dokumentacji oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Odpłatność Usług Elektronicznych:
  • Korzystanie z Wyszukiwarki oraz Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta przez Usługobiorcę.
  • Samo utworzenie i korzystanie Konta, w tym zamieszczeni Wypadu jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem niektórych odpłatnych funkcjonalności Konta. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta korzystanie z nich wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z Cennikiem. Do odpłatnych funkcjonalności Konta, które są dostępne dopiero po uiszczeniu opłaty, należy wyróżnienie Wypadu zamieszczanego przez Usługobiorcę.
   • Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta może być uiszczona w formie jednorazowej lub abonamentowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.
   • Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności.
   • Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem tradycyjnym oraz płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów – w zależności od wyboru Usługobiorcy: (1) Paypal.com (obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Paypal.com prowadzi spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) albo (2) PayU.pl (obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayU.pl prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.)
 5. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma możliwość także skorzystania z filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
 6. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, określeniu kategorii Wypadów, częstotliwości otrzymywanych wiadomości i kliknięciu pola „Zapisz”.
 7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisach internetowych twitter.com, facebook.com lub accounts.google.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższych serwisach.
  • Usługobiorca jest uprawniony do zamieszczania dodatkowych danych w swoim Profilu, które dotyczą jego osoby (w tym data urodzenia oraz płeć).
  • Usługobiorca może zamieścić swój wizerunek w założonym przez siebie Profilu. Zamieszczony wizerunek będzie widoczny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
  • Usługobiorca posiadający Konto może zamieścić i wyróżnić w Serwisie Internetowym Wypad lub do niego dołączyć – szczegółowe zasady zamieszczania, wyróżniania i dołączania do Wypadu wskazane są w pkt. 5 Regulaminu.
 8. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) oraz usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vexteriam.com lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ.
 9. Usługobiorca obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA WYPADU, WYRÓŻNIENIA I DOŁĄCZANIA DO NIEGO

 1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie przez Usługobiorcę Wypadu, jego wyróżnienie oraz możliwość dołączenia do Wypadu zamieszczonego przez innego Usługobiorcę.
 2. Zamieszczenie Wypadu możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza Wypadu (dostępny jest po kliknięciu zakładki „Dodaj wypad” widocznej na stronie Vexteriam) (2) i kliknięciu pola akcji.
  • W formularzu Wypadu można podać następujące informacje dotyczące Wypadu: nazwa (wymagane), opis, lokalizacja, czas trwania, dane organizatora, informacje o kosztach uczestnictwa w Wypadzie oraz określić kategorię Wypadu. Dodatkowo Usługobiorca może określić charakter Wypadu oraz umożliwić Usługobiorcą, którzy do niego dołączyli dodawanie zdjęć i możliwość zapraszania innych Usługobiorców.
  • Usługobiorca, który zamieścił Wypad ma możliwość dokonywania zmian informacji wskazanych powyżej – w takim wypadku Usługobiorcy, którzy do niego dołączyli otrzymają powiadomienie w ramach swojego Konta.
  • Wyróżnienie Wypadu możliwe jest po jego zamieszczeniu przez Usługobiorcę. W tym celu konieczne jest kliknięcie przez Usługobiorcę, który zamieścił Wypad, pola „Wyróżnij wypad” w opisie danego Wypadu oraz postępowanie zgodnie z instrukcją podaną na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Dołączenie do Wypadu możliwe jest poprzez kliknięcie pola „Dołącz” w opisie danego Wypadu. Usługobiorca ma możliwości w każdej chwili rezygnacji z Wypadu poprzez kliknięcie pola „Zrezygnuj” w opisie danego Wypadu. Usługobiorca zamieszczający dany Wypad otrzymuje każdorazowo powiadomienie w ramach Konta o fakcie dołączenie do Wypadu, jak i rezygnacji przez innego Usługobiorcę.

6) KONTAKT Z VEXTERIAM

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@vexteriam.com ) oraz poczta tradycyjna (ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Vexteriam.

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE VEXTERIAM

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@vexteriam.com lub pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem 8 pkt. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vexteriam.com .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Firm – Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową, nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 4. Rezygnacja Firmy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia jej do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 5. Jakakolwiek zwłoka lub nie wywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Firmy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.
 6. Przerwa w działaniu Vexteriam trwająca nie dłużej niż 48 godzin w danym miesiącu nie rodzi po stronie Firmy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 7. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Firmę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 8. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Firmę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Firmy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Firmy na czas trwania weryfikacji.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości ostatniej zapłaconej opłaty za korzystanie z Vexteriam, a w przypadku braku płatności – do wysokości jednomiesięcznego abonamentu za korzystanie z Vexteriam. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Firmy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Vexteriam zawierane są zgodnie z prawem polskim i w zależności od wyboru Usługobiorcy – w języku polskim lub angielskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Vexteriam

12) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JASTA LTD
ul. Wojska Polskiego 8/38, 34­400 Nowy Targ
kontakt@vexteriam.com

(*) Niepotrzebne skreślić.

Facebook